Czesne i organizacja zajęć

 1. Nauka w Wytwórni Scenariuszy w sezonie 2020/2021 będzie trwała 8 miesięcy, w okresie: październik 2020 r. – maj 2021 r.  i będzie przebiegać w formie trzydniowych sesji zajęć w każdym miesiącu, w czwartki, piątki i w soboty (zawsze w godzinach 10.00-14.00 i 15.00-18.00). Łącznie będzie więc 8 zjazdów po 3 dni. Okres przygotowania tekstów dyplomowych (scenariuszy filmów fabularnych 30-60 lub 90 minutowych, to czerwiec-wrzesień). Uroczyste wręczenie dyplomów po egzaminie końcowym nastąpi w wybranym dniu w okresie październik - grudzień 2021 r.

 2. Dokładny harmonogram zajęć i daty sesji egzaminacyjnych w Wytwórni Scenariuszy dla obu kursów, zostanie przedstawiony Kandydatom po otrzymaniu zgłoszenia elektronicznego.

 3. Wpisowe kandydata wynosi 300 (opłata jednorazowa) – por. Rekrutacja – punkt 5.

 4. W trakcie przebywania na terenie Wytwórni Scenariuszy i całej siedziby WFDiF słuchaczy obowiązywać będzie przestrzeganie przepisów BHP i ogólnych norm regulaminowych związanych z normalnym funkcjonowaniem WFDiF.

 5. Należność za uczestnictwo w nauce w Wytwórni Scenariuszy (dalej: „Opłata”) wynosi 650 złotych za każdy miesiąc nauki, płatna jest: z góry za każdy miesiąc do 5 dnia danego miesiąca lub w uzgodnionym terminie z kierownikiem organizacyjnym Studium. Wpłaty będą dokonywane na konto WFDiF wskazane Kandydatowi przyjętemu do Wytwórni Scenariuszy lub gotówką w kasie WFDiF. Nie przewiduje podwyższania czesnego w trakcie roku nauki.

  Uwaga: osoby, które zostaną przyjęte na kurs winny przygotować opłatę od razu za pierwsze zajęcia w październiku 2020 r.

 6. Opłata w sezonie 2020/21 wyniesie jak w ust. 5 i nie ulegnie zmianie dla uczestników kolejnej edycji Studium.

 7. Termin do wnoszenia kolejnych opłat za okresy wskazane w ust. 5, to 5 (piąty) dzień pierwszego miesiąca danego okresu wymagalności opłat. Brak zapłaty którejkolwiek z należności wymagalnych w tym terminie jest rozumiany jako rezygnacja z nauki w Wytwórni Scenariuszy, niedopuszczenie do zajęć i powoduje skreślenie z listy słuchaczy.

 8. W przypadku rezygnacji słuchacza z udziału w zajęciach Studium Scenariuszowym w trakcie danego sezonu nauki, poniesione przez takiego słuchacza do chwili rezygnacji opłaty nie będą zwracane. Okolicznościowa absencja słuchacza nie powoduje braku konieczności poniesienia opłaty za naukę.

 9. Słuchacze mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach dydaktycznych Wytwórni Scenariuszy i przybywają na nie na własny koszt.

 10. Słuchacze zmotoryzowani mogą wnioskować o wydanie stałych przepustek na wjazd na teren WFDiF począwszy od miesiąca listopada 2020 r.

 11. Wszelkie pytania szczegółowe i uzgodnienia proszę kierować bezpośrednio drogą mailową do Wytwórni Scenariuszy na adres: ws@wfdif.pl.

Wybierz preferowaną formę
kontaktu i skontaktuj się z nami!