Zasady rekrutacji

 1. Kandydaci na słuchaczy 8 edycji Wytwórni Scenariuszy w sezonie 2020/21 (dalej: „Kandydaci”) winni być pełnoletni, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz legitymować się ukończeniem minimum szkoły średniej (świadectwo maturalne).

 2. Liczba słuchaczy Wytwórni Scenariuszy na kurs jest ograniczona do 16 osób; o przyjęciu decyduje komisja egzaminacyjna (dalej: „Komisja”) powołana w trybie roboczym przez Dyrektora WFDiF.

 3. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane od dnia 1.06.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. wyłącznie drogą zgłoszenia elektronicznego na adres: ws@wfdif.pl.

  Osoby zgłaszające się w okresie maj-wrzesień 2020 otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i wzór kwestionariusza osobowego do wypełnienia. Kandydaci winni mieć jakiś własny tekst do oceny (por. poniżej punkt 5 ust.4.) który także winni odesłać drogą elektroniczną wraz z kwestionariuszem.

 4. Ostateczny termin formalnego przyjmowania zgłoszeń Kandydatów ustala się na początek października (dokładna data będzie podana w odpowiedzi na formalne zgłoszenie mailowe) przy czym następnie rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia dokonane poprzez doręczenie w tym terminie na adres siedziby WFDiF: ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, należycie wypełnionego i podpisanego wydrukowanego kwestionariusza osobowego (z załącznikami określonymi w punkcie 5), z dopiskiem na kopercie „Wytwórnia Scenariuszy” (niezależnie od wcześniejszego przesłania kwestionariusza drogą elektroniczną):

  • za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres jak podano powyżej;

  • osobiście lub pocztą kurierską od 8.30 do 15.30, do sekretariatu Wytwórni Scenariuszy w WFDiF, budynek 16 (I piętro) w podanych później datach październikowych - oryginału wypełnionego przez Kandydata i podpisanego własnoręcznie we  wskazanych miejscach kwestionariusza osobowego otrzymanego drogą elektroniczną wraz z załącznikami.

 5. Do kwestionariusza osobowego, o którym mowa w punkcie 4 należy załączyć:

  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość kandydata;

  • zdjęcie twarzy kandydata, formatu legitymacyjnego (oryginał lub kolorowe ksero);

  • kserokopię świadectwa maturalnego lub innego dokumentu o wykształceniu, np. dyplomu wyższej uczelni;

  • fragment jakiejkolwiek próbki własnej twórczości literackiej Kandydata, przy czym może to dotyczyć dowolnej formy dramaturgicznej, ale o objętości nie przekraczającej siedmiu stron znormalizowanego maszynopisu (nowela, scenariusz sztuki lub fragment scenariusza filmu, opowiadanie itp.)

  • kopię przelewu jednorazowej opłaty wpisowej w kwocie 300 złotych na wskazane w kwestionariuszu konto WFDiF. Uwaga: Kandydaci, którzy zgłoszą się do 31.08.2020 drogą elektroniczną będą zwolnieni z opłaty wpisowego.

 6. O przyjęciu Kandydata do Wytwórni Scenariuszy zadecyduje Komisja w systemie dwuetapowej selekcji Kandydatów:

  • w I etapie zostaną ocenione materiały zgłoszeniowe, w tym potencjalne zdolności i predyspozycje Kandydata; Komisja może nie dopuścić Kandydata do II etapu;

  • w II etapie, w połowie października (data podana później), odbędzie się krótki sprawdzian umiejętności dramaturgicznych i literackich polegający na omówieniu nadesłanego tekstu przez kandydata i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej przez Komisję, sondującej motywację i możliwości potencjalnego słuchacza Wytwórni Scenariuszy. Osoby przyjęte mogą od razu uczestniczyć w pierwszym zjeździe w końcu października.

  • Kandydaci przybywają na egzamin na własny koszt. Istnieje możliwość umówienia się na określoną godzinę.

 7. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu Kandydata na słuchacza i wyborze kursu (dla początkujących lub średnio-zaawansowanych) Wytwórni Scenariuszy podejmie Komisja po zapoznaniu się z pracami w II etapie i po rozmowie z Kandydatem.

 8. Od wskazanej w punktach  6 i 7 decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

 9. Data egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej może ulec zmianie w trybie roboczym.

Wybierz preferowaną formę
kontaktu i skontaktuj się z nami!