Zasady rekrutacji

 1. Kandydaci na słuchaczy Wytwórni Scenariuszy w sezonie 2019/20 (dalej: „Kandydaci”) winni być pełnoletni, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz legitymować się ukończeniem minimum szkoły średniej (świadectwo).

 2. Liczba słuchaczy Wytwórni Scenariuszy na oba kursy jest ograniczona do około 24 osób; o przyjęciu decyduje komisja egzaminacyjna (dalej: „Komisja”) powołana w trybie roboczym przez Dyrektora WFDiF.

 3. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane od dnia 15.05.2019 do dnia 30.09.2019 r. wyłącznie drogą zgłoszenia elektronicznego na adres podany w zakładce kontakt.

  Osoby zgłaszające się w okresie maj-wrzesień 2019 otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i wzór kwestionariusza osobowego do wypełnienia. Kandydaci winni mieć jakiś własny tekst do oceny (por. poniżej punkt 5 ust.4.) który także winni odesłać drogą elektroniczną wraz z kwestionariuszem. Zalecamy wcześniejsze zgłoszenie się.

 4. Ostateczny termin formalnego przyjmowania zgłoszeń Kandydatów ustala się na dzień 4.10.2019 r. (piątek) przy czym rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia dokonane poprzez doręczenie w tym terminie na adres siedziby WFDiF: ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, należycie wypełnionego i podpisanego wydrukowanego kwestionariusza osobowego (wraz z wszystkimi oryginalnymi załącznikami określonymi w punkcie 5), koniecznie z dopiskiem na kopercie „Wytwórnia Scenariuszy” (niezależnie od wcześniejszego przesłania kwestionariusza i próbki twórczości drogą elektroniczną):

  • - za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres jak podano powyżej;
  • - osobiście lub pocztą kurierską od 8.30 do 15.30, do sekretariatu dyrektora WFDiF (adres jw. II piętro);
  • - osobiście do siedziby Wytwórni Scenariuszy na terenie WFDiF, bud.16, wejście główne, pierwsze piętro po lewej, po wcześniejszym umówieniu się mailowym (por.zakładka kontakt).
 5. Do kwestionariusza osobowego, o którym mowa w punkcie 4 należy załączyć:

  • - kserokopię dowodu osobistego lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość kandydata;
  • - 1 zdjęcie twarzy kandydata, formatu legitymacyjnego (oryginał lub kolorowe ksero);
  • - poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa maturalnego lub innego dokumentu o wykształceniu, np. dyplomu wyższej uczelni (proszę nie przysyłać oryginałów świadectw);
  • - fragment jakiejkolwiek próbki własnej twórczości literackiej Kandydata, przy czym może to dotyczyć dowolnej formy dramaturgicznej ale o objętości nie przekraczającej siedmiu stron znormalizowanego maszynopisu (opowiadanie, nowela, fragment powieści, scenariusz sztuki lub fragment scenariusza filmu, itp.; inne gatunki literackie wykluczone);
  • - kopię przelewu jednorazowej opłaty wpisowej w kwocie 300 złotych na wskazane w kwestionariuszu konto WFDiF.

  Uwaga: Kandydaci którzy zgłoszą się do 31.07.2019 drogą elektroniczną będą zwolnieni z opłaty wpisowego.

 6. O przyjęciu Kandydata do Wytwórni Scenariuszy zadecyduje Komisja w systemie dwuetapowej selekcji Kandydatów:

  • - w I etapie zostaną ocenione materiały zgłoszeniowe, w tym potencjalne zdolności i predyspozycje Kandydata; Komisja może nie dopuścić Kandydata do II etapu;
  • - w II etapie, w dniu 17.10.2019 r. (czwartek), odbędzie się krótki sprawdzian umiejętności dramaturgicznych i literackich polegający na omówieniu nadesłanego tekstu przez kandydata i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej przez Komisję, sondującej motywację i możliwości potencjalnego słuchacza Wytwórni Scenariuszy. Osoby przyjęte mogą od razu uczestniczyć w pierwszym zjeździe dla początkujących w dniach 17-19.10.2019 r. lub w dniach 24-26.10.2018 r. dla średnio-zaawansowanych -  na warunkach określonych w zakładce czesne i organizacja zajęć.
  • - Kandydaci przybywają na egzamin na własny koszt.  Istnieje możliwość umówienia się na określoną godzinę w przedziale od 10 do 14.
 7. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu Kandydata na słuchacza i wyborze kursu (dla początkujących lub średnio-zaawansowanych) Wytwórni Scenariuszy podejmie Komisja po zapoznaniu się z pracami w II etapie i po rozmowie z Kandydatem.

 8. Od wskazanej w punktach  6 i 7 decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

 9. Data egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej może ulec zmianie w trybie roboczym.

Wybierz preferowaną formę
kontaktu i skontaktuj się z nami!