Regulamin strony Wytwórni Scenariuszy

Regulamin strony internetowej Wytwórni Scenariuszy, projektu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie (zwanej dalej także: „WFDiF”).

§ 1

Niniejszy regulamin strony internetowej Wytwórni Scenariuszy, projektu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie (zwany dalej „Regulaminem"), znajdującej się pod adresem https://ws.wfdif.pl/ (dalej „Strona”), określa warunki korzystania ze Strony.

§ 2

 1. Właścicielem i administratorem Strony jest Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (dalej: „WFDiF”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21, państwowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 88/12.

 2. Prawa majątkowe do Strony, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa do nazwy domeny internetowej Strony – przysługują WFDiF i podlegają ochronie prawnej. Prawa do wszelkich zawartych na Stronie oraz udostępnianych za jej pośrednictwem treści przysługują WFDiF lub innym uprawnionym podmiotom. Żadna część tych materiałów nie może być rozpowszechniana, w tym za pośrednictwem Internetu lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez uprzedniej zgody WFDiF lub innego uprawnionego podmiotu, udzielonej w formie pisemnej - pod rygorem sankcji przewidzianych zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności ustawą z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm. – dalej: „Prawo autorskie”) i ustawą z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402, z późn. zm.).

 3. Uwagi dotyczące funkcjonowania Strony można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ws@wfdif.pl.

§ 3

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Użytkowniku, należy przez to rozumieć każdą osobę odwiedzającą Stronę.

 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Strony.

 3. Poprzez rozpoczęcie korzystania ze Strony Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 4

Do korzystania ze Strony niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

§ 5

Strona ma na celu udostępnianie materiałów edukacyjnych w ramach działalności statutowej WFDiF w tym zakresie.

§ 6

Jeżeli odrębne regulacje dotyczące konkretnej usługi nie stanowią inaczej, korzystanie ze Strony jest bezpłatne.

§ 7

Strona posiada system rejestracji i logowania. Zalogowany Użytkownik ma prawo dostępu do korzystania z materiałów edukacyjnych prezentowanych na Stronie. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy danych służących mu do logowania się na Stronie i nieudostępniania ich osobom trzecim.

§ 8

Każdy Użytkownik ma prawo:

 1. przeglądać treści publikowane na Stronie;

 2. zgłaszać nadużycia oraz wszelkie błędy zauważone na Stronie;

 3. korzystać ze znajdujących się na Stronie formularzy.

§ 9

Zabronione jest przesyłanie przez Użytkownika lub zamieszczanie na Stronie za pośrednictwem mechanizmów przez nią udostępnianych, jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności obraźliwych, wulgarnych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, propagujących przemoc, używanie narkotyków lub innych środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, o charakterze pornograficznym, nagannych moralnie i etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje, itp.

§ 10

 1. WFDiF zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi dostępnych za pośrednictwem Strony oraz sposobu działania Strony. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem WFDiF.

 2. WFDiF wypełniając wynikające z obowiązujących w tym zakresie unormowań prawnych obowiązki administratora Strony nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika ze Strony w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Ponadto WFDIF nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. jakiekolwiek szkody po stronie Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od WFDiF, w tym niezwiązane w jakikolwiek sposób z funkcjonowaniem Strony;

 2. przerwy w funkcjonowaniu Strony zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od WFDiF;

 3. opóźnienia w działaniu Strony lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od WFDiF ani od funkcjonowania Strony;

 4. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej (w szczególności strajków, wojny, klęsk żywiołowych jak np. powodzie, pożaru itp.);

 5. szkody po stronie Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.

§ 11

WFDiF ma prawo usunąć każdą treść niezwiązaną z tematyką Strony, w szczególności naruszającą postanowienia § 9 Regulaminu.

§ 12

 1. Strona oraz materiały na niej zawarte podlegają ochronie przewidzianej powszechnie obowiązującymi przepisach prawa, w szczególności w Prawie autorskim oraz w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 776).

 2. Prawa do materiałów zawartych na Stronie przysługują WFDiF lub innym uprawnionym podmiotom. Materiały te prezentowane są na Stronie na podstawie stosowanych umów zawartych z osobami trzecimi, w szczególności umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, bądź umów licencyjnych, lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. O ile inaczej nie określono przy każdym z zawartych na Stronie materiałów, poprzez korzystanie ze Strony Użytkownicy nie nabywają do tych materiałów żadnych praw, w tym nie uzyskują licencji na korzystanie z nich, a jakiekolwiek korzystanie przez nich z ww. materiałów dopuszczalne jest wyłącznie w ramach tzw. dozwolonego użytku określonego w Prawie autorskim i na potrzeby działań dydaktycznych prowadzonych przez Użytkownika.

§ 13

 1. W przypadku korzystania z niektórych usług na Stronie Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia konkretnej usługi za pośrednictwem Strony.

 2. Przetwarzanie przez WFDiF danych osobowych Użytkowników w związku z ich korzystaniem ze Strony, w tym ze stosowaniem na Stronie mechanizmu plików „cookies”, odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, z uwzględnieniem zasad określonych w „Polityce cookis” dostępnej na Stronie.

 3. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE. L. 2016, Nr 119, s.1. – dalej: „RODO”, informujemy, że administratorem danych osobowych Użytkowników jest WFDiF z siedzibą przy ul. Chełmskiej 21, 00-724 Warszawa, tel.: +48 22 841 12 13-19, tel.: +48 22 840 00 30-39, adres e-mail: wfdif@wfdif.com.pl

 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu udzielania dostępu do materiałów edukacyjnych znajdujących się na Stronie oraz wypełnienia innych obowiązków statutowych WFDiF, wyłącznie dla należytego stosowania przepisów prawa, tzn. na podst. art. 6 ust.1 lit. a do e RODO.

 5. Odmowa podania danych osobowych, gdy jest to niezbędne do świadczenia danej usługi dostępnej za pośrednictwem Strony, będzie skutkować brakiem możliwości wykonywania takiej usługi wobec Użytkownika.

 6. W WFDiF wdrożono zasady wynikające z RODO.

 7. „Polityka realizacji praw i wolności osób, których dotyczą dane” obowiązująca w WFDiF uwzględnia m.in. przysługujące Użytkownikowi, na zasadach określonych RODO, prawo: dostępu do treści swoich danych, żądania od WFDiF jako administratora: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

 8. Dane osobowe Użytkownika nie podlegają przekazywaniu do państw trzecich ani profilowaniu.

§ 14

WFDiF zastrzega, że korzystanie ze Strony i udostępnianych za jej pośrednictwem usług oraz treści, odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone na Stronie – oraz dostarczane za jej pośrednictwem – materiały nie są objęte gwarancją co do ich zawartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§ 15

WFDiF zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się obowiązujące z chwilą ich opublikowania na Stronie.

§ 16

Jakiekolwiek reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Strony wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

§ 17

W sprawach nieunormowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw powołanych w treści Regulaminu.

§ 18

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na Stronie.

 

Wybierz preferowaną formę
kontaktu i skontaktuj się z nami!