Czesne i organizacja zajęć

 1. Nauka w Wytwórni Scenariuszy w sezonie 2019/2020 będzie trwała 8 miesięcy, w okresie: październik 2019 r. – maj 2020 r.  i będzie przebiegać w formie trzydniowych sesji zajęć w każdym miesiącu, w czwartki, piątki i w soboty (zawsze w godzinach 10-14 i 15-18). Łącznie będzie więc 8 zjazdów po 3 dni. Okres przygotowania tekstów dyplomowych (scenariuszy filmów fabularnych 30-60 lub 90 minutowych, to czerwiec-wrzesień). Uroczyste wręczenie dyplomów po egzaminie końcowym nastąpi w wybranym dniu w okresie październik - grudzień 2020 r.
 2. Dokładny harmonogram zajęć i daty sesji egzaminacyjnych w Wytwórni Scenariuszy dla obu kursów, zostanie przedstawiony Kandydatom po otrzymaniu zgłoszenia elektronicznego.
 3. Wpisowe kandydata wynosi 300 zł (opłata jednorazowa) – por. zakładka REKRUTACJA – punkt 5.
 4. W trakcie przebywania na terenie Wytwórni Scenariuszy i całej siedziby WFDiF słuchaczy obowiązywać będzie przestrzeganie przepisów BHP i ogólnych norm regulaminowych związanych z normalnym funkcjonowaniem WFDiF.
 5. Należność za uczestnictwo w nauce w Wytwórni Scenariuszy (dalej: „Opłata”) wynosi 650 złotych za każdy miesiąc nauki, płatna jest: z góry za każdy miesiąc do 5 dnia danego miesiąca lub w uzgodnionym terminie z kierownikiem organizacyjnym Studium. Wpłaty będą dokonywane na konto WFDiF wskazane Kandydatowi przyjętemu do   Wytwórni Scenariuszy lub gotówką w kasie WFDiF. Nie przewiduje podwyższania czesnego w trakcie roku nauki.

  Uwaga: osoby które zostaną przyjęte na kurs winny przygotować opłatę od razu za pierwsze zajęcia w październiku 2019 r.
 6. Opłata w sezonie 2019/20 wyniesie jak w ust. 5 i nie ulegnie zmianie dla uczestników kolejnej edycji Studium.
 7. Termin do wnoszenia kolejnych opłat za okresy wskazane w ust. 5, to 5 (piąty) dzień pierwszego miesiąca danego okresu wymagalności opłat. Brak zapłaty którejkolwiek z należności wymagalnych w tym terminie jest rozumiany jako rezygnacja z nauki w Wytwórni Scenariuszy, niedopuszczenie do zajęć i powoduje skreślenie z listy słuchaczy. W sprawach dotyczących tzw. siły wyższej i sytuacji niejasnych, opłat ratalnych itp., właściwe decyzje podejmuje kierownik Studium.
 8. W przypadku rezygnacji słuchacza z udziału w zajęciach Studium Scenariuszowym w trakcie danego sezonu nauki, poniesione przez takiego słuchacza do chwili rezygnacji opłaty wstępne nie będą zwracane. Okolicznościowa absencja słuchacza nie powoduje braku konieczności poniesienia opłaty za naukę. Nie przewiduje się możliwości dowolnego czasowego przerywania nauki i nie ponoszenia opłat za opuszczone zajęcia.

  Uwaga: każdy słuchacz ma prawo zrezygnować z kontynuowania z kursu w dowolnym momencie nauki pod warunkiem poinformowania o swojej decyzji kierownika studium przed kolejnym terminem zajęć i nie wpłacenia czesnego na kolejny miesiąc nauki.
 9. Słuchacze mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach dydaktycznych Wytwórni Scenariuszy i przybywają na nie na własny koszt.
 10. Słuchacze zmotoryzowani mogą wnioskować o wydanie stałych przepustek na wjazd na teren WFDiF począwszy od miesiąca listopada 2018 r. na podstawie zgłoszenia z podaniem danych rejestracyjnych pojazdu i wpłaceniem zwrotnej kaucji 50 zł. Przepustki są wydawane na czas trwania kursu.
 11. Wszelkie pytania szczegółowe proszę kierować bezpośrednio drogą mailową do Wytwórni Scenariuszy.
   

Wybierz preferowaną formę
kontaktu i skontaktuj się z nami!